M. Fulier: Štúdium biblických kníh starého zákona – 1.-12. časť

www.podpovrchom.sk

12 – Uzdravenie Námana

Náman dostáva od proroka čudné pokyny k uzdraveniu z malomocenstva. Síce o tom nevedel ale bolo v nich skryté posolstvo ako získať večný život. Naviac malo toto posolstvo univerzálnu platnosť. Rozlúštime ho spoločne a zamyslime sa či aj nám netreba ísť cestou Námana, aby sme prišli k uzdraveniu od malomocenstva zvanom hriech.

.. 34:51

11 – Oslava zabíjania

Niektoré biblické žalmy znejú až desivo keď oslavujú smrť a zabíjanie svojich nepriateľov alebo vyjadrujú túžbu po nej a vzápätí oslavujú Boha za jeho milosť a milosrdenstvo. Mnohí kresťania sa preto radšej tvária akoby v Biblii ani neboli a mnohí ateisti sa radujú ich existencii. Prečo Boh dovolil ich napísanie a čo nám nimi chce povedať?

.. 33:18

10 – Bezbožná zbožnosť

Je málo biblických textov, v ktorých sa Boh vyjadruje s riadnou dávkou irónie. O to viac pútajú našu pozornosť. Avšak bývajú veľmi hlboké a ťažké, no nie na výklad ale na závažnosť svojho posolstva. To sa zdá byť miestami pre nás až nestráviteľným. Na štúdium jedného z týchto textov vás pozývame

.. 23:30

09 – Zápas na vrchu Karmel

Ako kresťania bojujeme proti nepriateľovi, ktorý bojuje v presile a nedá sa ľudskými prostriedkami poraziť. Ale i Eliáš vstupuje do nerovnocenného boja, kde všetko hrá proti nemu: čas a výber obete, počet falošných prorokov, obľuba kultu, priazeň kráľa. A tak sa jeho zápas stáva naším zápasom, zápasom o duchovné prežitie. Pozrime sa pod povrch tohto príbehu a nájdime posilnenie a rady aj pre naše víťazstvo

.. 29:03

08 – Obetovanie Jefteho dcéry

Jefte je jednou z najkontroverznejších biblických postáv. Bol hrdinom a sudcom v Izraeli, no na druhej strane sľúbil Bohu za víťazstvo svoju dcéru ako zápalnú obeť. Ako mohol dať tak pochabý sľub Bohu? Môžeme odvolať sľuby, ktoré sme Bohu dali? Alebo ich musíme vyplniť za každú cenu? Aké možnosti na záchranu svojej dcéry mal Jefte a využil niektorú? Prečo vôbec nachádzame v Biblii taký temný príbeh? A prečo v ňom Boh iba mlčí?

.. 29:25

07 – Veštica z En-Dóru

Aké je poučenie z príbehu, v ktorom sa Saul stretáva s mŕtvym prorokom? Je snáď dôkazom posmrtného života či návodom pre komunikáciu s mŕtvymi? Majú pohanské veštice moc nad Božími svätými mužmi?

.. 33:12

06 – Obetovanie Izáka

Mal Abrahám obetovaním svojho syna len dokázať svoju vernosť Bohu alebo šlo o niečo viac? Prečo príbeh nezaznamenáva Abrahámove pocity? Bol Izák dieťaťom či mladým mužom, ktorý sa mohol vzoprieť otcovmu úmyslu?

.. 20:32

05 – Čarodej alebo prorok?

Elizej je označovaný za proroka zázrakov. Na jednej strane bojoval proti pohanskej modloslužbe, avšak na strane druhej akoby sám používal magické pomôcky: palicu, soľ či rituálne pohyby. Prečo také zdanlivé protirečenie? Aký duchovný odkaz v jeho skutkoch môžeme nájsť a skrýva sa v nich vôbec dáky?

.. 32:45

04 – Boží služobník

Prečo bola táto časť Písma pod rabínskou kliatbou? Prečo teológovia označujú toto proroctvo za vrchol starozákonného zjavenia? Čím sa tento opis Mesiáša odlišuje od iných proroctiev? Aká je ústredná téma tohto proroctva?

.. 26:11 

 03 – Nebeská dvorana (Iz 6)

Kniha Izaiáš zachytáva, aké ťažké a niekedy i nemožné je pre Boha zachrániť človeka, ktorý nechce byť zachránený. Boh povoláva Izaiáša vo videní, ktoré vyvoláva viac otázok ako dáva odpovedí: Prečo dostáva Izaiáš videnie nebeskej dvorany s Božím trónom? Čoho symbolom sú anjeli so šiestimi krídlami? Prečo dostáva prorok výzvu, aby svojou službou zatvrdzoval srdcia ľudí, aby sa neobrátili?

.. 34:02

.02 – Chodenie s Bohom 

Málokto vie, že Enochom sú nazvané dve biblické postavy z dvoch rozličných rodokmeňov. Čo nám chce Biblia ich životným príbehom povedať? Čo predstavuje Enochovo chodenie s Bohom z pohľadu hebrejského jazyka? Ako nám pomôžu starozákonné texty porozumieť tomuto výrazu?

.. 27:13

01 – Pád Adama a Evy 

Príbeh, ktorý v presných bodoch zachytáva degradujúce účinky hriechu. Ako sa hadovi podarilo oklamať dokonalú bytosť akou bol človek? Prečo sa s ním Eva vôbec pustila do reči? Ak nedokázali zvíťaziť oni, ako sa to môže podariť nám?

.. 30:50

Starý zákon, trailer – PodPovrchom.sk

Prečo žalmisti oslavujú Boha za genocídu národov? Prečo sa zázraky proroka Elizeja podobajú šamanským rituálom? Prečo chcel Izraelský sudca obetovať Bohu svoju dcéru? Čo nám prezrádza Starý zákon o nadprirodzenom svete okolo nás? Na tieto a ďalšie otázky budeme spolu hľadať odpovede.

.. 1:44

 

Comments are closed.